نتایج جستجو برای عبارت :

نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم نوبت اول دی ماه مدرسه سرای دانش منطقه 4 تهران

 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 11 تهران رو براتون مثال زديم :
1) مهمترین عناصر آب و هوا . و است. 
2) انقلاب زمستانی نیمکره شمالی چه زمانی رخ می دهد؟
3) علت اصلی رشد جمعیت جهان نسبت به گذشته چی
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) دانشمندان عمر زمین و منظومه شمسی را . سال تخمین زده اند
2) رشد منفی جمعیت را توضیح دهید .
3) منظور از حرکت وضعی زمین چیست؟
اگر مایلید ک
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) سه تفاوت سیارات درونی و بیرونی منظومه خورشیدي را بیان کنید ؟
2) کدام کشورهای زیر رشد منفی جمعیت را دارند؟
3) این کوهستان بر اثر کدام عامل بوجود آمده اس
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) درازگودال در نزديکی کشور فلیپین و اقیانوس آرام قرار دارد.
2) در کدام کشور شکار گسترده فیلها صورت میگیرد؟
3) اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین چگون
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات ریاضی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان ریاضی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) هر عدد طبیعی، یک عدد گویا هم هست . ص (  ) غ (  )
2) در هریک از تساوی های زیر مقدار x را پیدا کنید.
3) حاصل عبارات زیر را به ساده ترین صورت ممکن بدست آورید
اگر مایلید که
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات عربی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) نام هر تصویر را زیرآن بنویسید.
2) در هر رديف فعل ناهماهنگ از نظر زمان و مفهوم را مشخص کنید
3) ترجمه درست راانتخاب کنید
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالات امتحان عربی پای
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات عربی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) أبدَأُ بِاسمِ اللّهِ أُموری    ترجمه :
2) عِندي مُشکِلَةٌ و حَلُّها بِیَدِک    ترجمه :
3) نَحنُ ظَلَمنا الغَزالَةَ ، عَلَینا بِمُساعَدَتِها   ترجمه :
اگر مای
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات ریاضی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان ریاضی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 11 تهران رو براتون مثال زديم :
1) احتمال وقوع یک پیشامد همواره عددي کوچکتر از ۱ است . ص (  ) غ (  )
2) عدد ۴ ریشه سوم عدد . است
3) از نقطه ای خارج از دایره، دو مماس بر آن دایره رسم کرده ای
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات زبان انگلیسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) کلمه یا عبارت ناهماهنگ در هر گروه را مشخص کنید.
2) جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید
3) با کلمات داده شده، جمله بسازید
اگر مایلید که مابقی نمونه سوال
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات ریاضی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان ریاضی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) هر دو مثلث متساوی الساقین متشابه هستند . ص (  ) غ (  )
2) ثابت کنید در هر مستطیل قطرها باهم برابرند.
3) در شکل زیر ثابت کنید پاره خط AB و CD برابرند. (O مرکز دایره است)
اگ
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات عربی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 11 تهران رو براتون مثال زديم :
1) جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.
2) آیات و احاديث زیر را ترجمه کنید.
3) ترجمه درست را انتخاب کنید
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالات امتحان عربی پايه نهم نوبت اول م
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه هشتم توی امتحانات عربی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) ترجمه : العِلمُ حیاةُ القُلوبِ و نورُ األبصارِ 
2) ترجمه : دَرسُ الیَومِ حَولَ مِهنَةُ المُستقبل 
3) ترجمه : اولئکَ الامَّهاتُ جالِسات
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالا
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش واحد رسالت رو براتون مثال زديم :
1) . به جای شاه لقب وکیلالرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید
2) امید به زندگی را توضیح دهید .
3) دانشمندان جرم خورشید را 33 هزار برابر جرم زمین
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات زبان انگلیسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) If you want to travel first you should
2) you / good / English / are / at / ?
3) What do many countries do on this Eid?
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پايه نهم نوبت اول مدرس
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات آموزش قرآن آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان آموزش قرآن پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) معنای کلمات ( اِتَّبِعوا - مُدَّکر - اِتَّبَعوا )چیست
2) وَ النَّجمُ وَالشَّجَرُ .  بِحُسبان (  ) المیزان (  ) یَسجُدان (  )
3) اِن کُنتُم مؤ
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات زبان انگلیسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) با توجه به تصاویر زیر برای هر کدام یک عبارت بنویسید.
2) زیر کلمات درست داخل پرانتز خط بکشید.
3) با کلمات داده شده جملات مناسب بنویسید.
اگر مایلید که ماب
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات آموزش قرآن آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان آموزش قرآن پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) کلمه (محیا) به معنای مرگ می باشد. ص (  ) غ (  )
2) ترکیب قرآنی " اَمرًا مِن عِندِنا " را معنا کنید .
3) وَ لَقَد یَسَّرنا القُرآنَ لِلذِّکر " را معنی کنید&nb
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات ادبیات فارسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) عبارت "به بینندگان، آفریننده را/ نبینی، مرنجان دو بیننده را" را به نثر روان بنویسید .
2) چه بسیارند کسانی که الف دوستی می زنند. " لاف یعنی چه؟ "
3) درباره مفهوم &
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات عربی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) جَلَسَ رِضا عَلَی المائِدَهِ مَعَ أٌسرَتِهِ حَزیناً   ترجمه :
2) صَنَعَ النَّجارُ جِسراً عَلَی النَّهرِ ، فَغَضِبَ حمیدٌ وَ قالَ : ماذا فَعَلتَ؟!  ترجمه :
3) کَتَمَ =
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات آموزش قرآن آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان آموزش قرآن پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) ترجمه کنید : سَوَاءًّ مَحْیَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
2) ترجمه کنید : مَا خَلَقْنَا الس َمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِّل َا بِّالْحَق ِّ وَأَجَل
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه هشتم توی امتحانات زبان انگلیسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 11 تهران رو براتون مثال زديم :
1) He is learning how to ………………a horse
2) Excuse …………sir, how do you spell your name?
3) The Web- search- you- can- ?
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالات امتحان زبان انگل
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه نهم توی امتحانات ادبیات فارسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :
1) متاع جوانی به بازار نیست . " متاع یعنی چه؟ "
2) عبارت » دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور « یاد آور کدام ضرب المثل فارسی است ؟
3) کیمیای سعادت اثر کیست ؟
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه هشتم توی امتحانات زبان انگلیسی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1) متن زیر را با دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.
2) با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید
3) به سوالات زیر درباره خود پاسخ دهید
اگر مایلید که مابقی نمونه
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات فارسی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان فارسی 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1) پسوند » ــَـ ک « در واژه " درَمک " چه معنایی دارد؟
2)املای درست را انتخاب کنید : گفتم دل رحیمت کی (عزم - عذم) صلح دارد 
3)هم خانواده کل
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته ریاضی توی امتحانات آمادگی دفاعی آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان آمادگی دفاعی پايه دهم رشته ریاضی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1)ناامنیهای گذشته و حال را بررسی کنید
2)انواع تهديد رانام ببرید و یکی را توضیح دهید.
3)مهمترین نیازهای فطری بشر. است.
اگر مایلید که ما
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات فارسی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان فارسی 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 3 تهران رو براتون مثال زديم :
1)ساختمان واژه رندانه را بنویسید .
2)معنی عبارت "مکاری از ما سی دينار مغربی می خواست" چیست ؟
3)معنی لغت زهی چیست ؟
اگر مایلید که مابقی نمونه س
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات فارسی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان فارسی 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :
1)مارا به رونگاری آن وا می داشت . واژه رونگاری را از نظر ساختمانی بررسی کنید ؟ 
2)مخذول و نالان استرحام می کرد . مخذول یعنی چه؟
3)مفهوم کنایه ا
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات عربی زبان قرآن 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی زبان قرآن 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :
1)اجب عن الاسئلة التالیة
2)اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا
3)انتخب الترجمة الصحیحة
اگر مایلید که مابقی نمونه سوالات امت
درمورد نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دومدر این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات عربی زبان قرآن 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی زبان قرآن 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1)تَرجِم اآلیةَ و الحَديثَین
2)أج جواباً قصیراً عه األسئلة التّالیة
3)تَرجِمِ الجمل التالیة إلی الفارسیة
اگر مایلید که
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات فارسی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان فارسی 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1)مَثل "گندم نمای جوفروش" آدمی را از چه کاری برحذر می دارد؟
2)معنی واژگان مشخص شده را بنویسید : (عنودان) بدگهر وی را به لهو و لعب کشیدند .
3)نویسن
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات جغرافیای ایران آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان جغرافیای ایران پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :
1)دو مورد از ابزارهای روش میدانی و کتابخانه ای را به ترتیب نام ببرید؟
2)در طرح سوال عبارات باید به صورت کلی و خبری مطرح شود. ص (  ) غ (  )
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات عربی زبان قرآن 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان عربی زبان قرآن 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1)ارسم عقارب الساعه 
2)ترجم الکلمتین التین تحتهما خط
3)اکتب مفردا او جمع الکلمتین 
اگر مایلید که مابقی نمونه سوال
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات جغرافیای ایران آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان جغرافیای ایران پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :
1)جلگه باهوکلات و میناب در نوار شمالی است . ص (  ) غ (  )
2)ناهمواری های مرکزی ایران چند نوع هستند ؟
3)علل گسترش بیابان در شهر تهران چه می
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته تجربی توی امتحانات دين و زندگی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان دين و زندگی 1 پايه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :
1)قرآن کریم آفرینش جهان را می داند.
2)فرق بین نامه های این دنیا با نامه عمل انسان را بنویسید؟
3)شناخت انسان یعنی چه؟
اگر مایلید که
 
برای اینکه شما دانش آموزای پايه دهم رشته ریاضی توی امتحانات دين و زندگی 1 آمادگی بیشتری داشته باشین یه سری نمونه سوال اینجا براتون آماده کرديم . تو این قسمت چند تا از سوالای نمونه سوال امتحان دين و زندگی 1 پايه دهم رشته ریاضی نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :
1)آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ی ما در تصمیم گیری ها میشود؟
2)امام حسین (ع) مرگ را چگونه تعریف می فرماید؟
3)عدل از صفات الهی را توضیح ده
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ایران پیکس.عکس ها و خبر های تاریخی و آموزشی و کمیاب و سرگرم کننده،عکس های نقاشی های زیبا دانلود برتر متین دکور رخ موزیک دانلود فایل عشقولوژی دانلود رایگان ایران Byte Tech فروشگاه اینترنتی