نتایج جستجو برای عبارت :

می خواهم در تلگرام مل مل عضو شم

تورا هميشه همين گونه ناب مي خواهمرها و شاد  و بی اضطراب مي خواهمدر این زمانه تشویش و بی قراری هاکنار دست توجام شراب مي خواهم!زمانه ات اگر از پیچ وتاب خالی نیستمن عاشقانه برای تو تاب مي خواهم!شب تو را که هميشه ستاره باران  استبرای صبح تو ،٬صبحانه ٬خواب مي خواهمبه  آتشی که تو در سینه ات نهان داریبه کام چشم تو شور مذاب مي خواهم !سیاه ِموی تو را غرق در پریشانی ولی برای دل ات آفتاب مي خواهمهميشه عاشق وآرام باش_ اما نه!_برای موی تو من پیچ و تاب مي خوا
چاک گریبان
به سینه چاک لباس تو بازتر خواهمتو سرو ناز و منت باز نازتر خواهم
برای آن که شبی با تو روز گردانمشبی ز روز قیامت درازتر خواهم
مزن به سنگ جفا شیشه ی دلم که تو رااگر چه سنگدلی دل نوازتر خواهم
به خاک و خون کشدم ترک چشم مستت و بازسیاه مست تو را ترکتازتر خواهم
بیفت در قدمش ای سر از وفا که تو راز هر سپرده سری سرفرازتر خواهم
اگر چه باده ی چشم تو کار ما را ساختشراب چشم تو را کارسازتر خواهم
در وصال تو گاهی به روی ما باز استبه روی خویشتن این در
تو را ميخواهم برای پنجاه سالگی شصت سالگی هفتاد سالگی تو را ميخواهم برای خانه‌ای که تنهاییم تو را ميخواهم برای چای عصرانه تلفن‌هایی که مي‌زنند و جواب نمي‌دهیم تو را ميخواهم برای تنهایی تو را ميخواهم وقتی باران است برای راهپیمایی آهستۀ دوتایی نیمکت‌های سراسر پارک‌های شهر برای پنجرۀ بسته و وقتی سرما بیداد مي‌کند تو را ميخواهم برای پرسه زدن‌های شب عید نشان کردن یک جفت ماهی قرمز تو را ميخواهم برای صبح برای ظهر برای شب برای همۀ
   تو را مي خواهم برای پنجاه سالگیشصت سالگیهفتاد سالگیتو را مي خواهم برای خانه ای که تنهاییمتو را مي خواهم برای چای عصرانهتلفن هایی که مي زنند و جواب نمي دهیمتو را مي خواهم برای تنهاییتو را مي خواهم وقتی باران استبرای راهپیمایی آهسته ی دوتایینیمکت های سراسر پارک های شهرتو را مي خواهم برایپرسه زدن های شب عیدنشان کردن یک جفت ماهی قرمزتو را مي خواهمبرای صبحبرای ظهربرای شببرای همه ی عمر .وب سرگرمي تفریحی رزفا | Rozfa
ميخواهم زندگی کنم، ميخواهم "با عشق" زندگی کنم ميخواهم در سخت‌ترین شرایط و تا پای جان، برای حفظ دلبستگی‌هایم بجنگم ميخواهم چشم در چشمِ زندگی بایستم و بگویم؛ تو بدونِ دلبستگی‌های من، مفت هم نمي‌ارزی زندگی ناظم سخت‌گیری‌ست که هرچه بیشتر دلبسته‌ی چیزی یا کسی باشی، سمج‌تر مي‌شود برای گرفتنش از تو، و تو سمج‌تر مي‌شوی و گستاخانه و با تمامِ درد، برای دلبستگی‌هایت مي‌جنگی. ارزشش را دارد اگر زیر مشت و چنگال روزگار مقاومت کنی و آخر کار
به آفتاب سلام دوباره خواهم گفت به آن درخشندگیش ترانه خواهم گفت کفر عشق است اگر گویم که آفتابی نخواهم این شعار هم به روز و هم شبانه خواهم گفت غیبت او تقصیر کوه و دشت و دمن نیست تقصیر ورا لکه ابریست، به دامن فتاده خواهم گفت گلّه از ابر است که اسباب حجاب من و ماست آره! گلّه را هم به مست و هم به دیوانه خواهم گفت یک صباحی روزنِ سر زد ز پشت کوه ها به چشمان، شوخ وَشُ و بوالعجب و شهلایی و زیبا به من گفتا بیا ای کافر عشق که من هستم که عشق آسان بُوَد اول، ول
و این منمکه به گور خواهم برد این عشق راشاید در همان فصل سرد تولدتو اما در آستانه فصل سردیمو نمي دانم آن شراب عشقت چند ساله بود که اینگونه با من کردو من مردی تنهایم که از کنار باغچه تنهایی هایم مي گذرم انگار که من آن غنچه لاغر وسط باغچه ام که گویی هرگز گلش نخواهد شکفتمن به گور خواهم برد این عشق را و نمي دانم چرا هنوز شوق رسیدن دارمو اما الان چند سال است که نخوابیده امبا قلبی پاره پاره و پر از ترکشخسته ام و خسته بی هیچ احساس دردیباید بخوابم و س
و این منمکه به گور خواهم برد این عشق راشاید در همان فصل سرد تولدتو اما در آستانه فصل سردیمو نمي دانم آن شراب عشقت چند ساله بود که اینگونه با من کردو من مردی تنهایم که از کنار باغچه تنهایی هایم مي گذرم انگار که من آن غنچه لاغر وسط باغچه ام که گویی هرگز گلش نخواهد شکفتمن به گور خواهم برد این عشق را و نمي دانم چرا هنوز شوق رسیدن دارمو اما الان چند سال است که نخوابیده امبا قلبی پاره پاره و پر از ترکشخسته ام و خسته بی هیچ احساس دردیباید بخوابم و س
یڪ روز برایت تعریف خواهم ڪردآن شب ڪہ رفتـےباران آمدو من زیر باران تا صبح ،،،خیابان ها را پیاده روے ڪردم.یڪ روز برایت خواهم گفت:بعد از توشب ها از پا درد خوابم نمـےبردراستـے:اصلا شب ها خوابم نمـےبرد.زندگـے شده بود بیدارےِ الڪے.یڪ روز برایت تعریف خواهم ڪردڪہ من بین جدایـے و رفتن،جاودانگیت را انتخاب ڪردم؛ڪہ تو باشـے و من نتوانم هیچڪس را دوست داشته باشميڪ روز برایت خواهم گفتتو بہ من یڪ عمر قدم زدن در باران بدهڪارے.یڪ عمر چاے خوردن در بالڪن.
روی پله های کافه بغلت خواهم کرد روی لب های تو یک غنچه گل خواهم کاشت و در این بهبوهه باز شرم و حیا را داری که درونت ميریزد و صدایت ارام زمزمه کردی گویی: برویم . من انجا هزار بار بیشتر عاشقت خواهم شد نگهت خواهم کرد تا انتهای مسیر قدم خواهی زد در برابرم و من عمر دوباره ميگیرم از خراميدنت مگر ميشود دوستت نداشت ؟ مگر ميشود نفس نکشید؟ چون نفسی که مي آیی و چون هوای مطبوع بهاری به گمانم خدا تنها دلیلش از افرینش تو معبود شدنت برای من بود ميخواست ایمان
تو داری مي روی .
غصه ی من را نخور ، خوبم ، رو به راهم .
فقط کمي سرم درد مي کند ،
دهانم خشک شده ،
جسمم بی رمق است ،
دستانم مي لرزد .
چیزی نیست ، من خوبم !
نگرانِ این بغضِ لعنتیِ تویِ گلویم نباش ،
چند جیغِ بلند که بکشم ، خوب مي شوم .
نمي دانم فردا بدونِ تو خورشید باز هم طلوع مي کند ؟!
صدایِ گنجشک های اول صبح را خواهم شنید ؟!
از بویِ گل ها مست خواهم شد ؟!
تک تک پیاده روهایِ شهر را چشم بسته و از سرِ شوق خواهم دوید ؟!
نمي دانم بازهم خواهم خندید ؟!
یع
کوک ميکنم ساعت قدیمي دلم را تا چشمانم در آغوش سحرگاهی فراموش نکند صدای موذن را .در نیمه شبی آرام خواهم رفت " پادشاه عشق مرا ميخواند " تا شب زنده است خواهم رفت . من به مهمانی شهری خواهم رفت که دعاها پیش از فرود دستانت اجابت ميشوند  " من به یاد تو خواهم بود و از اقیانوس دلم دعایت خواهم کرد . تو نميدانی که من هرروز از گلدان کنار پنجره حال دلت را مپرسیدم . 
قایقی خواهم ساخت،خواهم انداخت به آب.دور خواهم شد از این خاك غریبكه در آن هیچ‌كسی نیست كه در بیشه عشققهرمانان را بیدار كند.قایق از تور تهیو دل از آرزوی مروارید،هم‌چنان خواهم راند.نه به آبی‌ها دل خواهم بستنه به دریا-پریانی كه سر از خاك به در مي‌آرندو در آن تابش تنهایی ماهی‌گیرانمي‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان.هم‌چنان خواهم راند.هم‌چنان خواهم خواند:"دور باید شد، دور."مرد آن شهر اساطیر نداشت.زن آن شهر به سرشاری یك خوشه انگور نبود.هیچ آیینه
یه سال گذشت ، یه سال بی تو بودن چقدر سخت گذشت تنها اميد بود كه انتظار كشیدن برات رو
 
 
 
 آسون كرد ، انتظار روزی كه كنار هم خواهیم بود بی هیچ دغدغه ای ، با عشق وآرامش
 
 
 
عشق عزیزم ، عشق آسمونی من ، آرزوی دلم:
 
 
 
همه زیبائیهای دنیا رو در وجود تو مي بینم
 
 
 
همه لذتهای دنیا رو با وجود تو احساس مي کنم
 
 
 
همه موفقیتها رو در کنار تو مي خواهم
 
 
 
و همه آرزوها رو با تو بدست خواهم آورد
&n
ميخواهم خوب باشم و نمي‌توانم.ميخواهم از شیمي روح دوری کنم و نمي‌توانم.آدم خوش‌بخت نمي‌خورد.کاش لااقل یک نفر بی‌نهایت از من متنفر مي‌بود و این تنفر تنها و تنها مرا در بر مي‌گرفت.دلم چنین نهایتی مي‌خواهد.دلم،حس کردن مي‌خواهد.ميخواهم چیزی حس کنم و نمي‌توانم.
امن بودم و خدا تنهای تنها حس کردم به من مي گوید چه مي خواهی ؟ زیر لب با خودم گفتم : لذت ذکر تو را مي خواهم . دلم شنید که مي گفت : به اندازه ی ایمان و تصدیقت به تو مي دهم. باز زیر لب گفتم : مي خواهم خاطرم از هرچیز ی غیر از تو دور باشد . واو گفت: به تو توفیق مي دهم به بهتریم و کامل ترین اعمال متخلف شوی . و من باز گفتم : مي خواهم از آلودگی ها ی این دنیای فریبنده دور باشم . و او گفت : برای این باید دوست من باشی .
  تو ای رامين تو ای دیرینه دلدارم !  چو مي خواهم که نامت را نهانی بر زبان آرم  صدا در سینه ام چون آه مي لرزد  چو مي خواهم که نامت را به لوح نامه بنگارم  قلم در دست من بیگاه مي لرزد  نمي دانم چه باید گفت  نمي دانم چه باید کرد  به یاد آور سخنهای مرا در نامه ی پیشین  سخن هایی که بر مي خاست چون آه از دلی غمگین  چنین گفتم در آن نامه :
  ـ (( .اگر چرخ فلک باشد حریرم  ستاره سر به سر باشد دبیرم  هوا باشد دوات و شب سیاهی  حرف نا
    تو رویای من هستم که هر شب مي بینم. شما برای اولین بار فکر مي کنید من فکر مي کنم هر روز صبح. تو خوشبختی من است که هر وقت احساس مي کنم. تو محبوبترین خاطره من هستم که هرگز نمي خواهم فراموش کنم.مي خواهم به شما بگویم که تمام داستانهای شما را خواهم شنید ، اشکهای شما را پاک مي کنم ، مراقب قلب شما هستم و دوستت خواهم داشت و تمام زندگی ام با شما زندگی خواهم کرد.یک شب تنها وجود ندارد ، بدون اینکه رویای شما باشد. روز و شب تو را مي خوابم ، دوشنبه تا یک
مهی کز دوریش در خاک خواهم کرد جا امشب به خاکم گو ميا فردا، به بالینم بیا امشب مگو فردا برت آیم که من دور از تو تا فردا نخواهم زیست خواهم مرد یا امروز یا امشب ز من او فارغ و من در خیالش تا سحر کایا بود یارش که و کارش چه و جایش کجا امشب شدی دوش از بر امشب آمدی اما ز بیتابی کشیدم محنت صد ساله هجر از دوش تا امشب شب هجر است و دارم بر فلک دست دعا اما به غیر از مرگ حیرانم چه خواهم از خدا امشب چو فردا همچو امروز او ز من بیگانه خواهد شد گرفتم همچو دیشب گشت با
گروه تلگرام
 
خیلی از دغدغه های دوستان تلگرام داشتن لینک گروه تلگرام مي باشد.
در کانال گروه تلگرام لینک گروه های تلگرامي به صورت رایگان انتشار پیدا مي کند.
شما مي توانید با داشتن لینک کانال گروه تلگرام وارد گروه های مختلف تلگرام از جمله گروه چت تلگرام
و گروه گپ تلگرام و . بشید.
برای پیوستن به گروه های تلگرام فقط کافی هست تا وارد لینکدونی تلگرام بشید.
 
لینک کانال لینکدونی تلگرام????????????
@linkekadeh3لینکدونی تلگرام
خیلی از دغدغه های دوستان تلگرام داشتن لینک گروه تلگرام مي باشد.
در کانال گروه تلگرام لینک گروه های تلگرامي به صورت رایگان انتشار پیدا مي کند.
شما مي توانید با داشتن لینک کانال گروه تلگرام وارد گروه های مختلف تلگرام از جمله گروه چت تلگرام
و گروه گپ تلگرام و . بشید.
برای پیوستن به گروه های تلگرام فقط کافی هست تا وارد لینکدونی تلگرام بشید.
 
لینک کانال لینکدونی تلگرام????????????
@linkekadeh3لینکدونی تلگرام
مگر چه مي خواهم از وطن؟
جز لقمه ای نان و خیالی آسوده
چه مي خواهم؟
جز تکه ای آ فتاب و
بارانی که آهسته ببارد.
جز پنجره ای که
رو به عشق و آزادی گشوده شود.لیمو دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ ميباشد.
شعر احساسی و زیبا درباره تنهایی
 
خواب ندارم‎مي خواهم تنها باشممثل مردابی ها پرستویی نمي خواهممي خواهم عاشق باشممثل مجنون ها لیلا نمي خواهممي خواهم یلدا باشمهر شب از همه تنها تر باشممي خواهم راز باشمبا دل آوا باشممي خواهم ترسیم غم ها باشماما نازم با دریا باشدشاید خوابی رویایی مرا آرام کنداما تنهایی دگر خواب ندارممجنون یار
نه کسی را مي خواهم که عاشقم باشد ،
نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم .
این روزها ؛
فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه مي خواهم ،
به دور از نگاه ها ،
به دور از قضاوت ها ،
به دور از تمامِ بی انصافی ها .
جایی که نه صدایی باشد برایِ شنیدن ،
نه حرفی برایِ گفتن ،
و نه اشکی برایِ ریختن .
جایی که کمي نفس بکشم ،
کمي فکر کنم ،
کمي آرام بگیرم . !غمگینم خوشحالم گاهی هیچم
من هرگز دخترم را از هراس قضاوت‌ها، تغییر نخواهم داد، هرگز دخترم را قربانی حرف‌های بی‌ پایه و اساس مردم نخواهم کرد، هرگز نخواهم گفت اینگونه نباش تا دنیا و آدم‌ها از تو راضی باشند! نخواهم گفت رنگ‌های دلبرانه نپوش، عطرهای دلبرانه نزن، کارهای دلبرانه نکن. من دخترم را آن‌قدر قوی تربیت خواهم‌کرد که هیچ‌کس جسارت دست درازی به حریمش را نداشته‌باشد، من دخترم را آن‌قدر جسور بار خواهم آورد که برای آرزوهایش در انتظار تشویق نباشد، من دخترم را از
خلاصه : داستان راجب دختر شیطون و زبون درازی هست که هیچ جوره با ازدواج کنار نمياد ؛ اما ناخواسته با کسی آشنا مي‌شه و یه جورایی مسیر زندگی‌ش  عوض مي‌شه…
 
 
مقدمه :
مطمئنا یاد سهراب بهانه خوبیست برای شروعی تازه برای استمرار یک لبخند برای آشتی با زندگی … خواهم آمد بر سر هر دیواری ميخکی خواهم کاشت پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند هر کلاغی را کاجی خواهم داد مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک آشتی خواهم داد آشتی خواهم کرد راه خ
عاشقت خواهم ماند، بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت
بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی گوش خواهم داد
بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد
بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نميردایران لاو
بنده همسرم یک سال و نیم است فوت شده است. بنده 25 سال است حقوق همسرم را مي گیرم . الان مي خواهم حقوق پدرم را بگیرم که مربوط به بانک ملی است و 4 ميلیون تومان است و نمي خواهم حقوق همسرم را بگیرم که 2 ميلیون و نیم است. آیا چنین امکانی هست. رفتم با بانک ملی صحبت کردم و گفتند مي شود. البته نگفتم از جایی حقوق مي گیرم ؟ حالا از شما در این زمينه راهنمایی مي خواهم؟ پاسخ: نه بهتر است چنین کار نکنید. مطمئنا استعلام مي گیرند.
این یک داستان واقعی درباره سربازی است كه پس از جنگ ویتنام مي خواست به خانه خود بازگردد.
 
سرباز قبل از این كه به خانه برسد، از نیویورك با پدر و مادرش تماس گرفت و گفت: پدر و مادر عزیزم، جنگ تمام شده و من مي خواهم به خانه بازگردم، ولی خواهشی از شما دارم. رفیقی دارم كه مي خواهم او را با خود به خانه بیاورم.
پدر و مادر او در پاسخ گفتند: ما با كمال ميل مشتاقیم كه او را ببینیم.
پسر ادامه داد: ولی موضوعی است كه باید در مورد او بدانید، او در جنگ به شد
حذف اکانت تلگرام برای رفع ریپورتاین مسئله به هیچ عنوان فنی و منطقی نمي باشد و برای رفع ریپورت تلگرام نباید از روش حذف اکانت تلگرام که جوابگو نمي باشد استفاده کرد این کار بهتر است از طریق ربات اسپم تلگرام پیگیری شود.پاک کردن اکانت تلگرامت دستی طبق آموزش بالا اقدام به این کار کنید.تلگرام نیوز
حذف اکانت تلگرام برای رفع ریپورتاین مسئله به هیچ عنوان فنی و منطقی نمي باشد و برای رفع ریپورت تلگرام نباید از روش حذف اکانت تلگرام که جوابگو نمي باشد استفاده کرد این کار بهتر است از طریق ربات اسپم تلگرام پیگیری شود.پاک کردن اکانت تلگرامت دستی طبق آموزش بالا اقدام به این کار کنید.تلگرام نیوز
جانا به جز از عشق تو دیگر هوسم نیست
سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست
امروز منم عاشق بی مونس و بی یار
(فریاد همي خواهم و فریاد رسم نیست)۲
در عشق نميدانم درمان دل خویش
خواهم که کنم صبر ولی دسترسم نیست
خواهم که به شادی نفسی با تو برارم
(از تنگ دلی جانا جای نفسم نیست)۲
بی روی تو گلهای چمن خار شمارم
در گلشن وصل تو غم از خار و خسم نیست
هرشب به سر کوی تو آیم منه بی دل
آری صنم و محنت عشق تو بسم نیست
در عشق نمي دانم درمان دل خویش
خواهم که کنم صبر ولی
نقل است که کسی حاتم اصم رحمه الله  را به منزل دعوت نمود. حاتم گفت: مرا عادت نیست به مهمانی رفتن.مرد اصرار کرد. حاتم گفت: اگر اجابت کنم. سه کار باید انجام دهی. گفت: بکنم.گفت: آنجا نشینم که من خواهم، و آن کنی که من خواهم، و آن خورم که من خواهم. گفت: قبول. پس رفت وبه منزل وی در آمد پس درپایین بنشست گفتند : اینجا نه جای تست گفت شرط کرده ام که آنجا نشینم که من خواهمچون سفره بنهادند حاتم جوین از آستین بیرون کرد و خوردن گرفت. گفت: یا شیخ از طعام ما چیزی بخ
باز کن پنجره راتو اگر بازکنی پنجره رامن نشان خواهم دادبه تو زیبایی رابگذاز از زیور و آراستگیمن تو را با خود تا خانه ی خود خواهم بردکه در آن شکوت پیراستگیچه صفایی داردآری از سادگیشچون تراویدن مهتاب به شبمهر از آن مي باردباز کن پنجره رامن تو را خواهم بردبه عروسی عروسکهایکودک خواهر خویشکه در آن مجلس جشنصحبتی نیست ز دارایی داماد و عروسصحبت از سادگی و کودکی استچهره ای نیست عبوسکودک خواهر مندر شب جشن عروسی عروسکهایش مي رقصدکودک خواهر منامپراتو
مراحل حذف اکانت تلگراماز آن جایی که حذف تلگرام از روی نرم افزار آن انجام شدنی نیست برای پاک کردن تلگرام خود باید به سایت تلگرام رفته و از آن جا اقدام به دیلیت کردن اکانت خود کنید برای شروع کافی ایست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.د.تلگرام نیوز

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ساعت مچی بهترین سایت کلبه IT فیلم و سریال سربازان ولایت هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر همه چیز | از همه جا | درباره همه چیز! رژیم لاغری سفر به کل دنیا با دوچرخه